VELIKONOCE v době pandemie

MIMOŘÁDNÁ    INFORMACE

                                                                                                             4. dubna 2020

        VELIKONOCE  v  době pandemie                   

    Kristus trpěl za vás a zanechal tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

     On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.

   On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.

      Jeho ranami jste uzdraveni.

                                                                                             1 Petr 2,21b-24  

  Papež František schválil pokyny pro duchovní ohledně slavení velikonoční liturgie – dekret nese název „V čase Covid 19 II“. V zemích zasažených nákazou, kde platí omezení shromažďování a pohybu osob, budou biskupové a kněží slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu. Toto platí i pro farnost Zákupy.

    Lidé se mohou velikonočních obřadů účastnit online za svých domovů, ale pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu, jak zdůrazňuje výše uvedený dekret. Protože farnost takovou přenosovou techniku nevlastní a nelze se tedy účastnit velikonočních obřadů v Zákupech, doporučujeme využít nabídky televize Noe popř. přenosu Radia Proglas.

TV Noe živě přenáší : Svatý týden online z baziliky sv. Petra

Květná neděle – obřady v 11.00 hod.

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18.00 hod.

Velký pátek – obřady v 18.00 hod,

                       křížová cesta ve 21.00 hod.

Bílá sobota – vigilie ve 21.00 hod.

Zmrtvýchvstání Páně – mše svatá v 11.00 hod., následuje požehnání Urbi et orbi

Velikonoční vigilie je nejdůležitější a nejkrásnější liturgie z celého roku. Její slavení v domácím prostředí bez farního společenství nebude takové, jaké známe. Avšak radost Velké noci, ať vstoupí trvale do vašich srdcí a může zaznít :

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvěj se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!

Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou tvé radosti !

Pán Ježíš vstal z mrtvých ! Aleluja !

                                     Požehnané Velikonoce přeje otec Grzegorz a všichni farníci  

Total Views: 44 ,