Děkanský kostel svatých Fabiána a Šebestiána – historie

Děkanský kostel svatých Fabiána a Šebestiána

Prvním zmínka o Zákupech je z roku 1315. První zdejší kostel stál poblíž dnešního zámku (na místě dnešní nejvyšší zahradní terasy), až  šedesátých letech 16. století nechal tento kostel sv. Fabiána a Šebestiána zbudovat tehdejší majitel panství Zbyněk Berka z Dubé. Spolu s manželkou, dětmi a několika dalšími příbuznými je pochován v kryptě. Nad ní, v prostoru kolem oltáře, se nachází několik berkovských náhrobků (Zbyněk, jeho manželka Veronika z Lobkovic a tři jejich synové zemřelí v dětském věku). Za třicetileté války byla však tato krypta vykradena.
V barokní době obohatila významná majitelka panství Anna Marie Františka, princezna sasko-lauenburská, provdaná falckraběnka rýnská, podruhé provdaná princezna a velkovévodkyně toskánská, kostel o relikvii sv. Felixe, která je dnes uložena v postranním oltáři, vpravo od hlavního oltáře. Nechala se pak spolu s prvním manželem falckrabětem Filipem Vilémem a s oběma dcerami z tohoto, prvního manželství (Leopoldinou, zemřelou v dětském věku, a Marií Annou Karolínou) pohřbít v druhé kryptě.
Vletech 1863-1865 byl kostel přestavěn do novogotické podoby, přičemž byla zřejmě využita řada původních prvků ze 16. století. Stavbu financoval tehdejší majitel zákupského velkostatku a zámku Ferdinand I./V. Dobrotivý, projekt vypracoval jeho stavební inspektor Karel Pranter. Interiér dostal novogotické vybavení, které se většinou dochovalo dodnes. Obraz na hlavním oltáři namaloval Josef Vojtěch Hellich, sochy sv. Josefa s Ježíšem a sv. Jana Křtitele na hlavním oltáři vytvořil Eduard Veselý (Wessely), tehdy významný pražský sochař, původem z nedalekého Sloupu u České Lípy. Do presbytáře shlížejí z obou stran okna císařských oratoří, k nimž vedl zvláštní vchod zvenku. Kostel byl po rekonstrukci slavnostně znovuotevřen k narozeninám manželky císaře Ferdinanda císařovny Marie Anny 19. září 1865. V meziválečném období dostal kostel vitrážová okna.
Text: Mgr. Martin Aschenbrenner

Římskokatolická farnost Zákupy, Mimoňská 228, 471 23 Zákupy/Die römisch-katholische Pfarrei Reichstadt
www.farnostzakupy.cz

Total Views: 654 ,