Pokračování kauzy Brenná

 

brenná1

Č. j.: KULK 32032/2012

Sp. zn.: KSCR 71/2015

ZÁPIS Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

sepsaný v sídle Římskokatolické farnosti – děkantsví Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, dne 8. června 2015

Přítomni:

Mgr. Jitka Šedinová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK, oprávněná úřední osoba

Mgr. Grzegorz Jacek Wolański, zastupující Římskokatolickou farnost Brenná

Úkon byl zahájen v 10:00 hodin.

Ústní jednání bylo svoláno ve věci čerpání dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Římskokatolická farnost Brenná je vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele v Brenné. V roce 2014 poskytl Liberecký kraj na obnovu střechy a omítek věže kostela dotaci ve výši 150.000Kč. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Obnova střechy a omítek věže kostela sv. Jana Křtitele v Brenné“ byla do Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji podána ze strany Občanského sdružení Drobné památky severních Čech, IČ: 26611384, které v dotačním řízení zastupovalo na základě plné moci ze dne 25. 5. 2011 vlastníka dotčené kulturní památky, tj. Římskokatolickou farnost Brenná, IČ: 62237888.

V rámci projektu došlo k souběhu dotací – od Libereckého kraje (150.000 Kč) a od Ministerstva kultury ČR (600.000 Kč), č. j. KULK 37261/2015. Zároveň byl na tutéž akci poskytnut finanční dar města Zákupy (30.000 Kč), č. j. KULK 35374/2015. Celková částka poskytnutých finančních prostředků činí 780.000 Kč. Předložený a vyúčtovaný projekt byl dle položkového rozpočtu a doložených faktur vyhodnocen na 667.105 Kč. Poskytnuté finanční prostředky tak převyšují realizovaný projekt o 112.895 Kč.

V rámci ústního jednání byl zástupce Římskokatolické farnosti Brenná (dále jen „ŘKF Brenná“) informován o dalším postupu. V součinnosti s právním odborem Krajského úřadu Libereckého kraje zahájí odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje daňové řízení ve věci porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace ŘKF Brenná., kdy došlo k porušení čl. III odst. 12 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2028/2014 (schválená Radou LK dne 12. 8. 2014 č. 1211/14/RK) v celkové výši 150.000 Kč tím, že příjemce v době trvání projektu neinformoval o významné změně vlastního podílu na daný projekt, který z důvodu vícezdrojového financování prakticky přesáhl 100 % nákladů projektu. Toto jednání mělo vliv na plnění jeho povinnosti vrátit nevyčerpané prostředky dotace na účet poskytovatele v době trvání projektu nebo v souvislosti s předložením závěrečným vyúčtování ze dne 5. prosince 2014, nejpozději však do 15 ti dnů od jeho předložení (v tomto případě nejpozději do 20. prosince 2014), viz článek III. odst. 11 smlouvy. Příjemce dotace ŘKF Brenná však tuto svou povinnost přenesl na základě plné moci ze dne 25. května 2011 na Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, IČ: 26611384, které podalo žádost, podepsalo smlouvu i předložilo závěrečné vyúčtování, však po dobu trvání projektu nebylo schopné vyčíslit výši nevyčerpané dotace. Přesto zplonomocnění občanského sdružení nezbavuje ŘKF Brenná právní zodpovědnosti za nesplnění této smluvní povinnosti, a účastníkem zahajovaného daňového řízení je právě ŘKF Brenná.

Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude v daňovém řízení postupovat v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a zároveň se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O zahájení daňového řízení bude účastník řízení informován oznámením o zahájení daňového řízení a dnem doručení tohoto oznámení bude řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. §91 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a podle ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zahájeno.

Dále byl zástupce ŘKF Brenná informován, že občanské sdružení podalo ke dni 20. května 2015 opravené závěrečné vyúčtování projektu č. j. KULK 38944/2015, ačkoliv projekt byl ukončen již v prosinci 2014 a tuto možnost uzavřená smlouva neumožňuje. Z vlastní iniciativy byla na účet poskytovatele vrácena občanským sdružením rozdílná částka 112 895 Kč.

Případná trestní rovina případu ze strany občanského sdružení – § 209 trestního zákoníku (podvod – zamlčení vícezdrojového přefinancování) nebo § 212 trestního zákoníku (dotační podvod), bude řešena v součinnosti s právním odborem na základě výsledku kontroly a ukončení daňového řízení platebním výměrem.

Úkon byl ukončen v 11:00 hodin.

Označení správního orgánu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Záznam provedla: Mgr. Jitka Šedinová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK, jako oprávněná úřední osoba.

dokument ke stažení : 05_Zápis_ústní_jednání_Wolanski_8_6

Brenná 1

Kostel v Brenné aneb svědectví devíti příloh

Vážení čtenáři !

V posledních několika měsících se hodně hovoří o opravě kostela sv. Jana Křtitele a jeho budoucnosti. S touto problematikou je spojeno mnoho informací a některé z nich si protiřečí. Dovolte mi přiblížit Vám v tomto příspěvku události, zatím jen za rok 2014, z materiálů běžně přístupných na příslušných úřadech. Spolek, který si vypůjčil kostel v Brenné, prostřednictvím farnosti získal na jeho záchranu od Ministerstva kultury 600 000 Kč, od Libereckého kraje 150 000 Kč a od Města Zákupy 30 000 Kč, celkem tedy 780 000 Kč. Následně Spolek provedl závěrečné vyúčtovaní takto: 1) pro Ministerstvo kultury skutečné náklady akce obnovy v roce 2014 doložené daňovým dokladem č.:150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,- Kč 2) pro Liberecky kraj skutečné náklady akce obnovy v roce 2014 doložené daňovým dokladem č.: 150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,-Kč 3) pro Město Zákupy skutečné náklady na akce obnovy v roce 2014 doložené dokladem č.: 150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,-Kč.

Kde a jak bylo vyúčtováno zbývajících 112 895 Kč pan předseda spolku nedal srozumitelné vysvětleni ani na Oddělení hospodářské kriminality PČR. Mě osobně hodně matou vyjádření pana předsedy a místopředsedy spolku mnohokrát zdůrazňované na mnoha místech o investovaní vlastních finančních prostředku do záchrany unikátní památky. V současné době čerpaní dalších dotací na záchranu objektu jsou v ohrožení, poněvadž není vysvětlen shora uvedený případ. Bohužel spolek nyní neprojevuje tak opěvovaný zájem o osud kostela a pan předseda odmítá se mnou na toto téma komunikovat.

R.D.Mgr. Grzegorz Wolański

Noc kostelů 2015 – Brenná

V letošním roce nabízíme i návštěvu kostela svatého Jana Křtitele v Brenné. Oprava kostela není ještě dokončena, program je této skutečnosti přizpůsoben. Přesto srdečně zveme.

Místo : kostel sv. Jana Křtitele v Brenné

Datum a čas : 29. května 2015 v 16,00 hod.

P r o g r a m :

16,00 hod. Prohlídka nově opraveného kostela za 11 milionů Kč

18,00 hod. Ukončení

Pořadatelé : Spolek Společné dědictví Zákupy

ŘKF Brenná

Kostel v Brenné

Dne 28. ledna t. r. na společném jednání na MÚ o budoucnosti oprav kostela v Brenné svolané starostou Ing. R. Lípa, se hovořilo také o tom, že důvody pro převzetí iniciativy farnosti v obnově, jsou velmi vážné. Tak ku přikladu nekvalitně provedená střecha, ze které již nyní odpadávají šablony. Paní náměstkyně hejtmana pro kulturu PhDr. Hana Maierová sama na to reagovala s tím, že je nutné okamžitě práce reklamovat a provést nápravu.

To se také stalo, dne 12.3. 2015 byl kontaktován pan Pröller, předseda o.s. Drobné památky severních Čech. Byl jako odpovědný zástupce vyzván k odstranění následujících závad:

  1. ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům a houbám

  2. výměna spojovacích prvků krovu

  3. doplnění bednění falešné klenby kostela

  4. nevhodně zakotvené prvky krovu

  5. doplnění zdiva korunních říms střechy (rozdrolené a ulomené cihly)

  6. oplechování horní plochy atiky: provedené nekvalitně falcované spoje

  7. profilace doplňované mansardové římsy neodpovídá dochovaným částem a nenavazuje na jednotlivé části římsy

  8. nevhodné ukončení střešní folie, která doslova „vlaje ve větru“

  9. nedostatečné upevnění hřebenového plechu, patrné mezery mezi hřebenovým plechem a krytinou

10) opadané střešní eternitové šablony

11) neprovedený fasádní nátěr na západním štítu objektu

12) hromosvod objektu nevyhovuje normám, jediný svod na objektu není uzemněn!!!

Reakce odpovědného zástupce byla zcela neadekvátní. Řešení výše uvedených závažných nedostatků je jaksi druhořadé. Jedinou reakci je opakované urážení mé osoby. Doufám, že jde pouze o zkratkovité jednání a že i občanskému sdružení Drobné památky severních Čech jde o kvalitní opravu kostela v Brenné. Vždyť bylo proinvestováno 11 milionů Kč.

R.D.Mgr. Grzegorz Wolański