Noc kostelů 2016 KOSTEL SVATÝCH FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ZÁKUPECH 10.6.2016

P r o g r a m :

18:00 hod. Slavnostní zvonění

18:05 hod. Slovo úvodem

18:10 hod. Zpíváme rády a s radostí – vystoupení dětí ze zákupské školy vedené paní učitelkou Bartošovou

18:40 hod. Dějiny kostela a obce Brenná – přednáška Mgr.Martina Aschenbrennera

19:10 hod. Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka pod uměleckým vedením Katky Suchánkové – koncert

19:45 hod. Oslava 70 let Obce baráčníků v Zákupech – povídání rychtářky paní Marie Živnůstkové o vzniku, akcích minulých i budoucích

20:00 hod. Duo Martin a Katka – rockový koncert duch. hudby

20:30 hod. Děkanský kostel je chlouba Zákup

       • prohlídka kostela s výkladem

       • prohlídka varhan s ukázkami a výkladem

       • individuální prohlídka kostela

22:00 hod. Ukončení akce

Přehled bohoslužeb o velikonocích 2016

P ř e h l e d   b o h o s l u ž e b  

o   V e l i k o n o c í ch :

20. 3. 2016 Květná neděle 8,30 hod.  žehnání ratolestí

24. 3. 2016 Zelený čtvrtek 16,00 hod.

25. 3. 2016 Velký pátek 16,00 hod. velkopáteční pobožnost

26. 3. 2016 Bílá sobota 18,00 hod. Vzkříšení

27. 3. 2016 Velikonoční neděle 8,30 hod. žehnání pokrmů

Požehnané velikonoční svátky

Aktuální bohoslužby v Zákupech během prosince

Mše svaté

 neděle  13.prosince v 8:30 hod.

 neděle  20.prosince v 8:30 hod.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích :

Štědrý den 24.12.2015 v 16,00 hod.

Narození Páně, Boží hod vánoční 25.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Jan Evangelista 27.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Silvestr, poděkování za r. 2015 31.12.2015 v 16,00 hod.

Nový rok, Panna Maria 1.01.2016 v 8,30 hod.

Pozvánka na vánoční koncert

kanst Zákupy a spolek Společné dict Zákupy

si Vás dovolují srdeč pozvat na

V Á N O Č N Í     K O N C E R T

v úterý 29. prosince 2015 v 17 hod. v děkanském kostele svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech

Program :

nní koledy zazpívají děti ze kupy

**********

Valašská mše pastorální jitřní od Jaroslava Křičky

v provedení pěveckého sboru Hvězda pod vedením M.Bogaro

na varhany doprová Jitka Rako

Dobrovolné vstupné bude věnono na opravy kostela.

K vidění je i staroby betlém z pol. 19. století.

Pozvánka na vánoční koncert

Pozvánka na vánoční koncert

Advent máme zde. Je to období, kdy se připravujeme na blížící se Vánoční svátky, na příchod Božího syna, našeho Spasitele Pána Ježíše. Na dějinnou událost, kterou ohlašovali proroci dlouhá staletí před Jeho příchodem. Volali. „Udělejte očistu, buďte dobří, mějte srdce čistá.“ Náš Advent netrvá tak dlouho, ale to neznamená, že bychom se neměli chovat stejně, právě naopak. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi.

V jeskyni v městě Betlémě v Judsku se to stalo již před více než dvěma ticíci lety. Toto narození Krista si stále s velkou radostí připomínáme a slavíme. On byl a je ten největší Boží dar lidstvu. Proto radujme se, veselme se, jak se zpívá v jedné koledě.

K sváteční pohodě chceme přispět i my, proto vás všechny srdečně zveme na vánoční koncert.

Kam : do kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech

Kdy : 29. prosince 2015 v 17,00 hod.

Program : Úvod – Koledy zpívají děti ze zdejší základní školy

Valašská jitřní mše pastorální od Jaroslava Křičky

v provedení pěveckého sboru Hvězda pod vedením Martiny Bogarové

na varhany zahraje Jitka Raková

Vstupné je dobrovolné, bude věnováno na opravy kostela.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích :

Štědrý den 24.12.2015 v 16,00 hod.

Narození Páně, Boží hod vánoční 25.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Jan Evangelista 27.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Silvestr, poděkování za r. 2015 31.12.2015 v 16,00 hod.

Nový rok, Panna Maria 1.01.2016 v 8,30 hod.

Přede mší svatou lze v kostele získat betlémské světlo, které již tradičně přivážejí naši skauti.

Doporučujeme také prohlídku krásného starobylého zákupského betlému.

Klidné a požehnané Vánoční svátky Vám přejí P. Grzegorz Wolańki, zákupský duchovní, a všichni farníci

 

Pokračování kauzy Brenná

 

brenná1

Č. j.: KULK 32032/2012

Sp. zn.: KSCR 71/2015

ZÁPIS Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

sepsaný v sídle Římskokatolické farnosti – děkantsví Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, dne 8. června 2015

Přítomni:

Mgr. Jitka Šedinová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK, oprávněná úřední osoba

Mgr. Grzegorz Jacek Wolański, zastupující Římskokatolickou farnost Brenná

Úkon byl zahájen v 10:00 hodin.

Ústní jednání bylo svoláno ve věci čerpání dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Římskokatolická farnost Brenná je vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele v Brenné. V roce 2014 poskytl Liberecký kraj na obnovu střechy a omítek věže kostela dotaci ve výši 150.000Kč. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Obnova střechy a omítek věže kostela sv. Jana Křtitele v Brenné“ byla do Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji podána ze strany Občanského sdružení Drobné památky severních Čech, IČ: 26611384, které v dotačním řízení zastupovalo na základě plné moci ze dne 25. 5. 2011 vlastníka dotčené kulturní památky, tj. Římskokatolickou farnost Brenná, IČ: 62237888.

V rámci projektu došlo k souběhu dotací – od Libereckého kraje (150.000 Kč) a od Ministerstva kultury ČR (600.000 Kč), č. j. KULK 37261/2015. Zároveň byl na tutéž akci poskytnut finanční dar města Zákupy (30.000 Kč), č. j. KULK 35374/2015. Celková částka poskytnutých finančních prostředků činí 780.000 Kč. Předložený a vyúčtovaný projekt byl dle položkového rozpočtu a doložených faktur vyhodnocen na 667.105 Kč. Poskytnuté finanční prostředky tak převyšují realizovaný projekt o 112.895 Kč.

V rámci ústního jednání byl zástupce Římskokatolické farnosti Brenná (dále jen „ŘKF Brenná“) informován o dalším postupu. V součinnosti s právním odborem Krajského úřadu Libereckého kraje zahájí odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje daňové řízení ve věci porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace ŘKF Brenná., kdy došlo k porušení čl. III odst. 12 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2028/2014 (schválená Radou LK dne 12. 8. 2014 č. 1211/14/RK) v celkové výši 150.000 Kč tím, že příjemce v době trvání projektu neinformoval o významné změně vlastního podílu na daný projekt, který z důvodu vícezdrojového financování prakticky přesáhl 100 % nákladů projektu. Toto jednání mělo vliv na plnění jeho povinnosti vrátit nevyčerpané prostředky dotace na účet poskytovatele v době trvání projektu nebo v souvislosti s předložením závěrečným vyúčtování ze dne 5. prosince 2014, nejpozději však do 15 ti dnů od jeho předložení (v tomto případě nejpozději do 20. prosince 2014), viz článek III. odst. 11 smlouvy. Příjemce dotace ŘKF Brenná však tuto svou povinnost přenesl na základě plné moci ze dne 25. května 2011 na Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, IČ: 26611384, které podalo žádost, podepsalo smlouvu i předložilo závěrečné vyúčtování, však po dobu trvání projektu nebylo schopné vyčíslit výši nevyčerpané dotace. Přesto zplonomocnění občanského sdružení nezbavuje ŘKF Brenná právní zodpovědnosti za nesplnění této smluvní povinnosti, a účastníkem zahajovaného daňového řízení je právě ŘKF Brenná.

Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude v daňovém řízení postupovat v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a zároveň se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O zahájení daňového řízení bude účastník řízení informován oznámením o zahájení daňového řízení a dnem doručení tohoto oznámení bude řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. §91 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a podle ust. § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zahájeno.

Dále byl zástupce ŘKF Brenná informován, že občanské sdružení podalo ke dni 20. května 2015 opravené závěrečné vyúčtování projektu č. j. KULK 38944/2015, ačkoliv projekt byl ukončen již v prosinci 2014 a tuto možnost uzavřená smlouva neumožňuje. Z vlastní iniciativy byla na účet poskytovatele vrácena občanským sdružením rozdílná částka 112 895 Kč.

Případná trestní rovina případu ze strany občanského sdružení – § 209 trestního zákoníku (podvod – zamlčení vícezdrojového přefinancování) nebo § 212 trestního zákoníku (dotační podvod), bude řešena v součinnosti s právním odborem na základě výsledku kontroly a ukončení daňového řízení platebním výměrem.

Úkon byl ukončen v 11:00 hodin.

Označení správního orgánu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Záznam provedla: Mgr. Jitka Šedinová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK, jako oprávněná úřední osoba.

dokument ke stažení : 05_Zápis_ústní_jednání_Wolanski_8_6