NOC KOSTELŮ 2020

NOC  KOSTELŮ  v  ZÁKUPECH, DĚKANSKÝ  KOSTEL sv. FABIÁNA  a ŠEBESTIÁNA  pátek 12. června v 18.00 hod.

Program :

18.00  hod. Zazní zvon sv. Filip, aby zahájil akci

                    Krátké přivítání

18.10  hod.  Náš kostel tu je možná 700 let ?

                     prohlídka  s průvodcem nebo  individuální prohlídka /dle vlastního výběru/

19.30 hod.  Ozvěny času

                    zazní varhany a trumpeta s doplněním žesťů v podání Kytarového orchestru Paní 

                    Zdislavy z Lemberka pod vedením Kateřiny Suchánkové

Po hudebním vystoupení opět možnost prohlídek a rozhovorů s knězem, s pořadateli,  zapálení svíčky, samozřejmě  i  tiché posezení a rozjímání  podle vlastního výběru

Předpokládaný konec akce 22.00 hod. – dle zájmu návštěvníků

Dětský sbor Zákupáček, který měl v programu účinkovat, bohužel nemůže z pochopitelných důvodů vystoupit. Proto   nabízíme dětem možnost individuálně  si veřejně zazpívat písničku pro sebe i pro ostatní.

Akce je zdarma. 

Dále srdečně zveme :

NOC  KOSTELŮ  v   BRENNÉ,  KOSTEL   sv.  JANA   KŘTITELE

v pátek 12. června od 15.00 hod.

Program :

15:00 hod. Prohlídka kostela s výkladem,

                  individuální prohlídka   

17:00 hod. Ukončení akce

Vstupné zdarma

Kostel sv. Jana Křtitele není ještě běžně přístupný, stále se opravuje. Jeho otevření je tedy mimořádné. Těšíme se na  vaši návštěvu.

NOC  KOSTELŮ  ve  VELENICÍCH, KOSTEL  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Omlouváme se všem zájemcům, kteří se chystali účastnit se avizovaného koncertu v rámci Noci kostelů ve Velenicích. Z důvodů vyhlášeného nouzového stavu nebylo možné kostel technicky připravit. Koncert se ale uskuteční v měsíci září, přesné datum ještě bude oznámeno. Děkujeme za pochopení.

Komentované prohlídky děkanského kostela V Zákupech

Srdečně zveme na  turistické komentované prohlídky děkanského kostela, které se už léta konají vždy v sobotu a neděli od 14.00 hod. do 16.00 hod. v období od začátku května do konce měsíce září (možné je domluvit si i jiný čas a termín).

V kostele je možné zakoupit si velmi hezkou turistickou vizitku a turistický deník nebo také získat razítko se sv. Fabiánem a Šebestiánem. Vstupné je dobrovolné.

Děkanský kostel však je denně otevřený alespoň k vstoupení a nahlédnutí (ke mřížím), aby bylo možné alespoň na chvíli načerpat sílu a radost z posvátného prostoru.  

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU OBNOVENÉ

první Mše svatá o neděli 26.dubna v 8:30 Hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána Zákupy

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob jsou povolené již ode dneška (24. dubna). Mění se tedy původní datum, které bylo stanoveno až na pondělí 27. dubna.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

VELIKONOCE v době pandemie

MIMOŘÁDNÁ    INFORMACE

                                                                                                             4. dubna 2020

        VELIKONOCE  v  době pandemie                   

    Kristus trpěl za vás a zanechal tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

     On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.

   On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.

      Jeho ranami jste uzdraveni.

                                                                                             1 Petr 2,21b-24  

  Papež František schválil pokyny pro duchovní ohledně slavení velikonoční liturgie – dekret nese název „V čase Covid 19 II“. V zemích zasažených nákazou, kde platí omezení shromažďování a pohybu osob, budou biskupové a kněží slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu. Toto platí i pro farnost Zákupy.

    Lidé se mohou velikonočních obřadů účastnit online za svých domovů, ale pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu, jak zdůrazňuje výše uvedený dekret. Protože farnost takovou přenosovou techniku nevlastní a nelze se tedy účastnit velikonočních obřadů v Zákupech, doporučujeme využít nabídky televize Noe popř. přenosu Radia Proglas.

TV Noe živě přenáší : Svatý týden online z baziliky sv. Petra

Květná neděle – obřady v 11.00 hod.

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18.00 hod.

Velký pátek – obřady v 18.00 hod,

                       křížová cesta ve 21.00 hod.

Bílá sobota – vigilie ve 21.00 hod.

Zmrtvýchvstání Páně – mše svatá v 11.00 hod., následuje požehnání Urbi et orbi

Velikonoční vigilie je nejdůležitější a nejkrásnější liturgie z celého roku. Její slavení v domácím prostředí bez farního společenství nebude takové, jaké známe. Avšak radost Velké noci, ať vstoupí trvale do vašich srdcí a může zaznít :

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvěj se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!

Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou tvé radosti !

Pán Ježíš vstal z mrtvých ! Aleluja !

                                     Požehnané Velikonoce přeje otec Grzegorz a všichni farníci  

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU ZRUŠENÉ DO ODVOLÁNÍ

MIMOŘÁDNÁ    INFORMACE

                                                                                                             20.března 2020

                  NEDĚLNÍ   BOHOSLUŽBY   JSOU                  

ZRUŠENÉ   DO   ODVOLÁNÍ

  V současné době žijeme v mimořádné době. Pandemie koronaviru COVID-19 zachvátila celý svět. I naše republika není výjimka. V důsledku šíření nákazy a ohrožení obyvatelstva vyhlásila vláda nouzový stav a zákaz vycházení. Znamená to, že i věřící musí uposlechnout a nevystavovat se nebezpečí.

  Pro obyvatele Zákup a okolí to znamená, že je odvolána i pravidelná nedělní bohoslužba. Věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na bohoslužbě.   

Zatím v současné době nelze přesně říci, kdy bude zákaz odvolán. Dokonce se objevují i předpovědi, že nákazu nelze rychle zvládnout a že tedy jsou ohroženy i

obřady Velikonoc.

  Je to pro nás všechny velmi bolestné, Je však třeba zachovat rozvahu a klid a svěřit se do rukou Božích. Buďme stále ve spojení s Ním soukromou modlitbou nebo v rodinném společenství, zpěvem, četbou Bible sv. Nezapomínejte také na možnosti, které nám zprostředkovávají Radio Proglas, Televize Noe a také další sociální média. 

  Slavení bohoslužby vysílané například přes televizi jsou velmi přínosné. Tuto neděli 22. března v 10,30 hod. bude např. Radio Proglas přenášet mši sv. z Olomouce, kterou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.   

   Prosíme naše zákupské patrony Matku Boží, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Felixe, římského prvomučedníka uloženého v kostele, a všechny svaté a světice Boží, aby se za nás přimlouvali a vzali nás všechny pod svou ochranu. Amen. 

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích

Bohoslužby o vánočních svátcích  :

 

Štědrý den                                           – úterý      24.12.2019  v  16,00 hod.

Slavnost Narození Páně                    – středa      25.12.2019  v   8,30 hod.

Svátek Svaté rodiny                          – neděle      29.12.2019  v  8,30 hod.

        Slavnost Matky Boží, Panny Marie  – středa      01.01.2020  v  8,30 hod.

Pozvánka na tradiční vánoční koncert v sobotu 28. prosince 2019 v 17.00 hod.

Pozvánka

 

na  tradiční   v á n o č n í   k o n c e r t

 

Děkanství Zákupy a spolek Společné dědictví Zákupy si Vás dovolují srdečně pozvat

v sobotu  28. prosince 2019 v 17.00 hod.

do  kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech.

V    p r o g r a mu   vystoupí  :

 Dětský pěvecký soubor Zákupáček 

 s  paní učitelkou Klárou  Bartošovou

Českolipský pěvecký soubor  pod vedením dirigenta Petra Nováka

Vstupné je dobrovolné a je určené na opravu kostela.

K vidění je i starobylý betlém, který je jedinečný a obdivovaný, jako materiál byla použita kůra stromů.

NOC KOSTELŮ 2019

P O Z V Á N K A      N A    N O C    K O S T E LŮ

Farnost Zákupy a občanské sdružení Společné dědictví si dovolují Vás všechny pozvat na návštěvu děkanského kostela, kde budete mít možnost účastnit se kulturního programu uvedeného na plakátech (bude zveřejněn i na těchto stránkách). Budete si moci prohlédnout kostel zcela netradičně, i prostory jindy nepřístupné, dovíte se něco o historii kostela, jeho současným stavem a další zajímavosti, budete moci neformálně pohovořit s místním knězem o duchovních věcech, které Vás zajímají. Každý si může vybrat podle svého výběru.

Děkanský kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Zákupy  24. května 2019 od 18,00 hod.

Program :

18,00 hod.  Začátek Noci kostelů oznámí zvon sv. Filip z r. 1508   Přivítání všech

18:10 hod.  Bez písničky to nejde – vystoupení dětí ze Zákupáčku  pod vedením paní učitelky K. Bartošové

18:45 hod.  Jak pokračují opravy a další zajímavosti z historie kostela. Komentovaná prohlídka kostela, individuální prohlídka.

                       Možnost rozhovorů s knězem i pořadateli

20:00 hod.  Vzhůru na vlnách varhanních a houslových tónů  díla světových autorů duchovní a klasické hudby přednesou

                       varhany : David Coufal, housle : Kristína Bufáková          

22:00 – 22:30  hod.  Předpokládané ukončení akce – dle zájmu

                      Po celou dobu akce bude kostel zpřístupněn.

         

——————————————————————————————————-

Kostel sv. Jana Křtitele, Brenná                   24. května 2019 od 15,00 – 17,00 hod.

(kostel je v havarijním stavu, otevřen mimořádně)

 

Kostel Nejsvětější Trojice ve Velenicích        25. května 2019 od 11,00 – 12,00 hod.

(kostel je v havarijním stavu, otevřen mimořádně)

 

Vstupné zdarma.

 

Srdečně Vás všechny zveme.

 

 

 

Organizátoři akce

VELIKONOCE 2019

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Jsou vlastně pokračováním Vánoc.

V Betlémě se Pán Ježíš narodil, aby přinesl svým životem, a pak smrtí a vzkříšením z mrtvých lidem spásu.

Tyto velikonoční události se staly v Jeruzalémě. Radujme se a veselme se.

P ř e h l e d    b o h o s l u ž e b  :

 1. dubna 2019 Zelený čtvrtek                              16,00 hod.
 2. dubna 2019 Velký pátek                                  16,00 hod.
 3. dubna 2019 Bílá sobota                                   18,00 hod.
 4. 2 dubna 2019 Boží hod velikonoční- neděle         8,30 hod.

 

Krásné a radostné Velikonoce přeje otec Grzegorz a farníci

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích

Přehled  bohoslužeb o vánočních svátcích  :

 

Štědrý den                                          – pondělí      24.12.2018  v  16,00 hod.

Slavnost Narození Páně                    –  úterý         25.12.2018  v   8,30 hod.

Svátek Svaté rodiny                          – neděle         30.12.2018 v   8,30 hod.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – úterý            1.01.2019  v  8,30 hod.

Vánoční koncert   28. 12. 2018 od  17,00 hod.

Noc kostelů 2018

NOC KOSTELŮ je opět tady – POZVÁNKA

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech se letos opět připojuje k mezinárodní akci Noc kostelů. Tato akce je určena pro co nejširší veřejnost. Jedním z cílů je ukázat všem zájemcům mimořádné prostory chrámu, a to i ty, které nejsou běžně přístupné. Umožnit návštěvníkům setkání s neopakovatelnou atmosférou lásky a přijetí, které nabízí právě toto křesťanské prostředí. Kostel prezentuje důležitou součást duchovního a společenského života a také má velkou kulturní hodnotu, na kterou akcí Noc kostelů chceme poukázat. Jde o hodnoty, o které bychom měli pečovat a zachovat dalším generacím.

Motto letošní Noci kostelů je : „Zůstali přes NOC v blízkosti Božího domu.“ (Srovn. 1 Pa 9,27) V době před Kristem lidé putovali i ze vzdálených končin do Jeruzaléma, nelitovali času a námahy, aby mohli navštívit Boží chrám.

Bylo jim to tak vzácné, že se od něho nechtěli odloučit ani na noc a zůstávali v jeho blízkosti. Buďme také takoví, važme si Božích darů, které se nabízejí.

V pátek 25. května 2018 Vás všechny srdečně zveme do

KOSTELA SVATÝCH FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ZÁKUPECH

P r o g r a m :

18:00 hod. Zvon sv. Filip z r. 1508 oznámí svým zvoněním

zahájení 6. Noci kostelů v Zákupech

Slovo na začátek

18:10 hod. Zpíváme pro radost – pásmo písniček

pod vedením paní učitelky Bartošové zazpívají děti

ze zákupského Sborečku

18:40 hod. Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela

Možnost duchovních rozhovorů s knězem

20:00 hod. Objevujme kouzlo varhanní hudby

vystoupení varhanice Evy Navrátilové

Po koncertě : Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela

Možnost duchovních rozhovorů s knězem

22:00 hod. Ukončení akce

Vstup je zdarma. Po celou dobu bude kostel zpřístupněn. U oltáře Božího hrobu (hned v pravém rohu kostela) bude vyhrazen prostor pro klidné posezení a rozjímání. Nově bude pro návštěvníky připraveno povídání o Bibli svaté. Tato kniha bude vystavena k dispozici a lidé si ji mohou prohlédnout a prolistovat. S panem farářem nebo s někým s pořadatelů mohou pohovořit nejen o duchovních věcech, mohou se dotazovat, není třeba se obávat na něco zeptat.

Zájemci o certifikát mohou požádat organizátory o jeho vydání.

poznámka : Během celého roku lze v kostele zakoupit turistickou vizitku a turistický deník.

NOC KOSTELŮ v BRENNÉ

V pátek 25. května Vás všechny srdečně zveme do

KOSTELA sv. JANA KŘTITELE v BRENNÉ

Program :

15,30 hod. Prohlídka kostela s výkladem,

individuální prohlídka

17,30 hod. Ukončení akce

Vstupné zdarma.

Kostel sv. Jana Křtitele se stále opravuje, přesto stojí za to udělat si čas prohlédnout si kostel, který pomalu vstává z „popela“.

NOC KOSTELŮ ve VELENICÍCH

V sobotu dne 26. května 2018 v 10,30 do 11,30 hod. Vás srdečně zveme do

KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ve VELENICÍCH

Kostel je již dlouhou dobu uzavřen. Jeho technický stav nedovoluje běžné zpřístupnění. Využijte proto tuto mimořádnou možnost nahlédnout na pozůstatky toho, co předchůdci obyvatel Velenic s velkou láskou a za velkých finančních obětí vytvořili.

Pořadatelé